top of page

1. Розпорядник персональних даних

Оператором персональних даних, тобто суб’єктом, який обробляє персональні дані суб’єкта даних, є компанія GYN - MV sro, Pluhová 29  Братислава 831 03, IČO: 35 909 781, внесено до комерційного реєстру Okresný súd Bratislava Введіть номер:  34022 / B, іменований надалі «Оператор»).

Оператор продовжує обробку персональних даних відповідно до Закону 122/2013 Зб. про захист персональних даних, v  редакції наступних нормативно-правових актів та інших нормативно-правових актів (далі – «Закон № 122/2013 Зб.»). З 25.05.2018 Оператор замінить закон №. 122/2013 Зб. Управління персональними даними суб’єктів даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних (Загальне положення про захист даних) та  Акт № 18/2018 зб., с  захист персональних даних і  про  змінити а  внесення змін до деяких законів.

2. Цілі а  правова основа для обробки персональних даних

і в  у разі наявності договірних відносин між заінтересованою особою та  Оператор, Оператор обробляє персональні дані зацікавлених осіб на підставі юридичної назви договору виключно в  в обсязі, необхідному для виконання цілей цього Договору.

б) Оператор обробляє персональні дані зацікавлених осіб у системі замовлення та з метою інформування про новини та  важливі факти на підставі юридичного назви законного інтересу або згоди відповідної особи, виключно в  ім'я, прізвище, рік народження, електронна пошта та телефон,  обробка яких необхідна для цього.

Резюме  У разі, якщо зацікавлена особа добровільно повідомляє Оператору свої персональні дані без попередньої дії Оператора, такі персональні дані будуть оброблятися Оператором у  в обсязі, необхідному на основі юридичного назви законного інтересу (зокрема з метою оцінки заяви відповідної особи та  надати відповідь суб’єкту даних).

3. Термін зберігання персональних даних

Усі персональні дані обробляються лише в обсязі, необхідному для досягнення цілей, зазначених у  пункту 2 цих Умов і лише на час, необхідний для досягнення зазначених цілей, але не довше строку, визначеного відповідним законодавством або відповідно до них.

Персональні дані, що обробляються Оператором від  юридична назва згоди суб'єкта даних обробляються до відкликання згоди. Однак контролер може обробляти деякі з цих даних навіть після відкликання згоди, якщо у нього є інша законна підстава для цього (наприклад, щоб підтвердити точність і  законність процедури обробки персональних даних або можливість захисту від позовів).

Персональні дані, що обробляються Оператором від  юридична назва законного інтересу або персональні дані, що обробляються Оператором з метою прямого маркетингу, обробляються до моменту заперечення відповідної особи проти обробки її персональних даних.

4. Ідентифікація одержувачів персональних даних

Контролер може надати персональні дані суб’єктів даних третім особам лише у випадках, коли це вимагається або дозволено законом або за згодою суб’єкта даних. Оператор надає персональні дані обробникам або іншим одержувачам лише у звичайному обсязі:

а) постачальники зовнішніх послуг для Оператора (особливо програмування чи інші технічні послуги підтримки, серверні послуги, розсилка електронної пошти, послуги, пов'язані з вимірюванням трафіку на наші сайти та адаптацією їх вмісту до переваг користувача),

б) оператори резервних серверів або оператори технологій, які використовує Оператор, які обробляють їх для забезпечення функціональності відповідних служб Оператора,

в) у необхідному обсязі юридичних, економічних та податкових консультантів Оператора та аудиторів Оператора, які обробляють їх з метою надання консультаційних послуг Оператору.

5. Права заінтересованих осіб

(a) Зацікавлена особа має право вимагати підтвердження від Оператора на запит  чи обробляються персональні дані суб’єкта даних чи ні, та  в  при необхідності запитувати інформацію про  обробка персональних даних щодо суб'єкта даних.

б)  Суб’єкт даних має право виправляти персональні дані, що стосуються його та  з урахуванням мети обробки персональних даних та додавання неповних персональних даних.

Резюме  у разі обробки персональних даних від  юридична назва контракту або  юридична назва суб'єкта даних, суб'єкт даних має право на передачу персональних даних щодо нього; і  надається Оператору, і  у структурованому, загальновживаному для читання форматі, якщо персональні дані суб’єкта даних обробляються в автоматизованій формі та до закінчення терміну зберігання персональних даних. Здійснення цього права не повинно негативно впливати на права інших осіб.

d) Суб'єкт даних має право на знищення персональних даних (право на видалення персональних даних), які є предметом обробки, якщо:

 • персональні дані обробляються в  всупереч закону або

 • при відкликанні згоди суб’єкта даних (у разі обробки персональних даних від  юридична назва згоди зацікавленої особи) або

 • суб’єкт даних заперечує проти обробки персональних даних, які обробляються  юридична назва законного інтересу Оператора та  законні причини Оператора для обробки персональних даних не мають переваги; або

 • персональні дані більше не потрібні для мети, з якою вони були отримані або для якої вони оброблялися іншим чином; або

 • після закінчення терміну зберігання персональних даних.

Право на знищення персональних даних згідно з п. 5 лист г) не застосовується, якщо обробка персональних даних необхідна Оператору для:

 • здійснення права на свободу вираження поглядів або

 • здійснення права на інформацію,

 • виконання зобов'язань згідно з Законом № 18/2018 o  захист персональних даних і  про  змінити а  внесення змін до інших законів (набирає чинності з 25.05.2018) або спеціального положення,

 • пред'явлення позову,

 • з метою архівування, з науковою метою, з метою історичного дослідження або зі статистичною метою згідно з § 78 абз. 8, коли закон, зазначений у пункті 1, ймовірно, унеможливить або серйозно ускладнить досягнення цілей такої обробки.

д) Право обмежити обробку персональних даних, якщо:

 • суб’єкт даних заперечує проти точності персональних даних протягом періоду, який дозволяє Оператору перевірити точність персональних даних та  можливе оновлення персональних даних,

 • обробка персональних даних є незаконною, і суб’єкт даних заперечує проти видалення персональних даних і натомість закликає до обмежень щодо їх використання,

 • Контролер більше не потребує персональних даних для цілей обробки персональних даних, але суб’єкту даних вони потрібні для здійснення юридичного позову, або

 • суб’єкт даних заперечує проти обробки персональних даних відповідно до § 27 абз. 1 Закону № 18/2018 o  захист персональних даних і  про  змінити а  зміни до інших законів (набирають чинності з 25 травня 2018 року), доки не буде підтверджено, що законні причини з боку оператора переважають законні причини зацікавленої особи.

f) Право на заперечення проти обробки персональних даних:

 • суб’єкт даних має право заперечувати проти обробки персональних даних, що стосуються його чи її, у всіх випадках,  якщо юридична назва обробки персональних даних є законним інтересом Оператора,

 • суб’єкт даних має право заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його в  якщо такі персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання, v  обсяг, v  як це стосується  прямий маркетинг.

ж) У разі підозри, що персональні дані обробляються безпідставно, суб’єкт даних має право подати запит про порушення провадження щодо захисту персональних даних до Управління захисту персональних даних.

h) Якщо законною причиною обробки персональних даних суб’єкта даних є його згода, суб’єкт даних може в будь-який час безкоштовно відкликати таку згоду за електронною адресою, наведеною нижче. Відкликання згоди не впливає на законність обробки в результаті згоди, наданої до її відкликання. Потерпілий має право в будь-який час відкликати згоду електронною поштою на адресу info@gynekologicka.eu або письмово за адресою зареєстрованого офісу Оператора: GYN - MV sro, Pluhová 29,  831 03 Братислава

 

У Братиславі  05.04.2019

ГІН - MV sro, Плухова 29,  831 03 Братислава

bottom of page