top of page

1. Személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője, azaz az érintett személyes adatait feldolgozó szervezet a GYN - MV sro, Pluhová 29.  Bratislava 831 03, IČO: 35 909 781, bejegyezve a cégjegyzékbe Okresný súd Bratislava Beillesztési szám:  34022 / B, a továbbiakban: „Üzemeltető”).

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelését a 122/2013. a személyes adatok védelméről, v  későbbi szabályozások és egyéb jogszabályok (a továbbiakban: 122/2013. sz. törvény) szövegezése. Az Üzemeltető 2018.5.25-től az 1. sz. 122/2013 Coll. Az érintettek személyes adatainak kezelése a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános adatvédelmi rendelet) és  számú törvény 18/2018 Coll., P  személyes adatok védelme és  ról ről  változás a  egyes törvények módosítása.

2. Célok a  a személyes adatok kezelésének jogalapja

és be  az érintett között szerződéses jogviszony fennállása esetén és  Üzemeltető, az Üzemeltető az érintettek személyes adatait a szerződés jogcíme alapján, kizárólag a  az e szerződés céljainak teljesítéséhez szükséges mértékben.

b) Az Üzemeltető az érintettek személyes adatait a rendelési rendszerben, valamint hír-, ill.  fontos tények az érintett jogos érdekének vagy hozzájárulásának jogcíme alapján, kizárólag ben  név, vezetéknév, születési év, e-mail és telefonszám,  amelynek feldolgozása szükséges annak eléréséhez.

önéletrajz  Abban az esetben, ha az érintett önkéntesen, az Üzemeltető előzetes intézkedése nélkül közli az Üzemeltetővel a személyes adatait, az ilyen személyes adatokat az Üzemeltető  a jogos érdek jogcíme alapján szükséges mértékben (így különösen az érintett kérelmének elbírálása, ill.  választ adni az érintettnek).

3. A személyes adatok megőrzési ideje

Minden személyes adatot csak a pontban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezelünk  jelen Feltételek 2. pontja alapján, és csak a megjelölt célok eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályokban vagy azokkal összhangban meghatározott ideig.

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok tól  az érintett hozzájárulásának jogcímét a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelő azonban ezen adatok egy részét a hozzájárulás visszavonása után is kezelheti, ha erre egyéb jogi oka van (pl. a pontosság bizonyítása, ill.  a személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárás jogszerűsége vagy a jogi igényekkel szembeni védekezés lehetősége).

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok tól  jogos érdek, illetve az Üzemeltető által direkt marketing célból kezelt személyes adatok kezelése mindaddig, amíg az érintett nem tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen.

4. A személyes adatok címzettjeinek azonosítása

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait csak abban az esetben bocsáthatja harmadik fél rendelkezésére, ha ezt jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve az érintett hozzájárulásával. Az Üzemeltető a személyes adatokat csak a szokásos mértékben teszi hozzáférhetővé az adatfeldolgozók vagy más címzettek számára:

a) az Üzemeltető számára külső szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (különösen programozási vagy egyéb támogató technikai szolgáltatások, szerverszolgáltatások, e-mail terjesztés, oldalaink forgalmának mérésével és tartalmának felhasználói preferenciákhoz igazításával kapcsolatos szolgáltatások),

b) tartalék szerverek üzemeltetői vagy az Üzemeltető által használt technológiák üzemeltetői, akik ezeket feldolgozzák az Üzemeltető megfelelő szolgáltatásainak működőképességének biztosítása érdekében,

c) a szükséges mértékben az Üzemeltető jogi, gazdasági és adótanácsadóit, valamint az Üzemeltető könyvvizsgálóit, akik az Üzemeltető tanácsadói szolgáltatása céljából feldolgozzák őket.

5. Az érintett személyek jogai

(a) Az érintett jogosult kérésére visszaigazolást kérni az Üzemeltetőtől  hogy az érintett személyes adatait kezelik-e vagy sem, és  ban ben  ha szükséges, kérjen tájékoztatást  az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése.

b)  Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésére és  figyelembe véve a személyes adatok kezelésének célját és a hiányos személyes adatok kiegészítését.

önéletrajz  tól történő személyes adatok kezelése esetén  a szerződés vagy a szerződés jogcíme  az érintett jogcíme, az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok továbbítására; és  az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja, és  tagolt, általánosan használt olvasható formátumban, ha az érintett személyes adatait automatizált formában és a személyes adatok megőrzési időszakának lejárta előtt kezelik. E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait.

d) Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok megsemmisítésére (személyes adatok törlésére), ha:

 • személyes adatokat dolgozunk fel  törvénybe ütköző ill

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásakor (a személyes adatok tól való kezelése esetén  az érintett hozzájárulásának jogcíme) ill

 • az érintett tiltakozik az általa kezelt személyes adatok kezelése ellen  az Üzemeltető jogos érdekének jogcímét és  az Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó jogos indokai nem érvényesülnek; vagy

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon kezelték; vagy

 • a személyes adatok megőrzési időszakát követően.

A személyes adatok megsemmisítéséhez való jog az 5. pont szerint d) nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok kezelése ahhoz szükséges, hogy az Üzemeltető:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása ill

 • a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása,

 • törvény szerinti kötelezettségek teljesítése. 18/2018 o  személyes adatok védelme és  ról ről  változás a  egyéb törvény módosítása (hatályos 2018.05.25-től), vagy külön szabályozás,

 • jogi igény érvényesítése,

 • archiválás céljából, tudományos célból, történeti kutatási célból vagy statisztikai célból a 78. § bek. 8. cikk, ha az (1) bekezdésben említett jog valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan megnehezíti az ilyen adatkezelés céljainak elérését.

e) A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog, ha:

 • az érintett tiltakozik a személyes adatok pontossága ellen olyan időtartam alatt, amely lehetővé teszi az Üzemeltető számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, és  a személyes adatok esetleges frissítése,

 • a személyes adatok kezelése jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra személyes adatok kezelése céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez, vagy

 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a 27. § (2) bekezdése alapján. törvény 1. -a. 18/2018 o  személyes adatok védelme és  ról ről  változás a  egyéb törvénymódosítások (hatályos 2018. május 25-től), annak ellenőrzéséig, hogy az üzemeltető jogos indokai felülmúlják az érintett jogos indokait.

f) A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga:

 • az érintett minden esetben tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,  ahol a személyes adatok kezelésének jogcíme az Üzemeltető jogos érdeke,

 • az érintettnek jogában áll tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen  ha az ilyen személyes adatokat direkt marketing célból dolgozzák fel, ideértve a profilalkotást is, v  hatálya, v  hogyan kapcsolódik  direkt marketing.

g) Ha felmerül annak gyanúja, hogy személyes adatot kezelnek jogosulatlanul, az érintett jogosult személyes adatvédelmi eljárás megindítása iránti kérelmet benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz.

h) Ha az érintett személyes adatai kezelésének jogi oka a hozzájárulása, az érintett a hozzájárulását az alábbi e-mail címen bármikor díjmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulásból eredő adatkezelés jogszerűségét. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni az info@gynekologicka.eu e-mail címen vagy írásban az Üzemeltető székhelye szerinti címen: GYN - MV sro, Pluhová 29,  831 03 Pozsony

 

Pozsonyban  2019.04.05

GYN - MV sro, Pluhova 29,  831 03 Pozsony

bottom of page